desta@desta.sk
0948 88 55 01
Slovenský jazykNemecký jazykAnglický jazy
Fulltextové vyhladávanie
Školenie obsluhy motorových vozíkov – základné informácie
Obsluha motorového vozíka je osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre daný typ vozíka.

Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom. Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie je nutné, aby vodič motorového (vysokozdvižného) vozíku absolvoval prípravu v kurze určenom pre vodičov motorových vozíkov. Okrem iného cieľom kurzu bolo aj zvyšovanie odborných vedomostí účastníkov školenia z bezpečnosti práce pri vedení motorových vysokozdvižných vozíkov.

Ponúkame Vám:
 • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých kategórií
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy vozíkov
 • pravidelné opakované školenia na predĺženie platnosti preukazu (1 x ročne)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU) a evidenčnej karty vodiča motorového vozíka, vystavenie duplikátu preukazu
 • zaškolenie pre výmenu a nabíjanie akumulátorových batérií
 • zaškolenie pre výmenu plynových fliaš
 • školenie zodpovednej osoby (užívateľa motorových vozíkov)
 • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia v stanovených termínoch  
Dĺžka kurzov VzV:
 • Základný kurz - 3 až 5 dní od druhu pohonu a spôsobu ovládania motorového vozíka
 • Rozšírenie preukazu vodiča motor. vozíka - 1 až 2 dní
 • Opakované školenie 1 deň
Delenie motorových vozíkov:

Trieda I. - elektrické vozíky

Trieda II. - vozíky so spaľovacím motorom:
 • A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 • D - vysokozdvíhacie ručne vedené
 • E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením
 • W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
 • W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
 • G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
 • Z - špeciálne vozíky